Browse Tampulma – English

Tampulma - English


Ɛ


ɛɛn-saNounguinea wormƐɛnsa kpak baal ti.The man has guinea worm.
ɛɛriVerbto search for somethingDiwe ɛɛrirɛ be ti ɛɛri chen.The child is searching for food.